توجه

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

اساسنامه و مجموعه قوانین "مجمع مدیران و فعالین اقتصادی کشور"

مصوب پانزدهم مردادماه 1396

ماده یک: به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور؛ تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، آموزشی، کشاورزی و بازرگانی و ... همچنین در راستای سازمان‌دهی و بهبود بخشیدن به امور مدیریتی، اقتصادی، آموزشی و پژوهشی مدیران و فعالین اقتصادی طی چهارده کمیسیون‌ تخصصی، با تکیه بر الطاف پروردگار و بهره‌مندی از پشتوانه علمی و تخصصی هیات موسس، مجمع مدیران و فعالین اقتصادی کشور تاسیس و آغاز به کار نموده است.

ماده دو: مجمع مدیران و فعالین اقتصادی کشور یک تشکل خصوصی و غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

ماده سه: مرکز مجمع مدیران و فعالین اقتصادی کشور که در این اساسنامه «مجمع» نامیده میشود، در استان مازندران می باشد.

ماده چهار: حوزه فعالیت مجمع کشوری است و نمایندگی شهرستان‌ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه وابسته به مجمع می باشند.

تبصره: تأسیس مجمع در شهرستان ها منوط به داشتن حداقل ۵۰ عضو می باشد.

ماده پنج: وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات مجمع عبارتست از :

  1. تشکیل کمیسیون‌های تخصصی متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی مجمع
  2. تشکیل جلسات مدون بر اساس آییین‌نامه اجرایی
  3. سیاست‌گزاری و ارائه راهبرد متناسب با اهداف کمیسیون
  4. رتبه‌بندی و ارتقاء سطح اعضاء کمیسیون‌ها
  5. تشکیل کنفرانس‌ها و همایش‌های ملی و بین‌المللی
  6. اشتغال و هم‌افزایی، علم‌گرایی و عمل‌گرایی
  7. تولید علم و انتشار دست‌آوردهای علمی

ماده شش: ارکان مجمع مدیران و فعالین اقتصادی کشور

الف: شورای عالی نظارت

ب: هیئت نمایندگان

ج: هیئت رئیسه

ماده هفت: وظایف شورای عالی نظارت

وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:

الف- بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیئت رئیسه

ب- سیاست گذاری و تعیین خط مشی‌های کلی مجمع و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه

ج- رسیدگی به پیشنهادات و شکایات نمایندگی‌های مجمع در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها

دـ- تعیین هیئت رئیسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای نمایندگی‌هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید

تبصره ۱: شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می‌رسد.

تبصره ۲: موارد و شرایط ابطال عضویت براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.

ماده هشت: مجمع و نمایندگی‌های آن به دلایل ذیل با اعلام شورای عالی نظارت بصورت موقت یا دایم تعطیل و یا منحل می شود.

- از دست دادن حد نصاب اعضای مجمع

- عدم شرکت اعضا در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در مجمع

تبصره- با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیئتی مرکب از ۳ نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا براساس آیـین‌نامه‌ای که به تصویب شورا می‌رسد. مطابق قوانین جاری انحلال شرکت ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی مجمع مذکور عمل نمایند.

ماده نه: هیئت نمایندگان

هیئت نمایندگان مجمع از منتخبین نمایندگی‌های مجمع در سراسر کشور و مراکز وابسته به مجمع تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: در اولین جلسه، هیئت نمایندگان مجمع مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به سازمان مرکزی معرفی می شوند.
تبصره ۲: هر مجمعی که کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد یک نفر نماینده و مجمعی که بیش از ۱۵۰ عضو داشته باشد برای هر ۱۰۰ عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.
تبصره ۳: از هر مرکز وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می‌شود.
تبصره ۴: عضویت در هیئت نمایندگان مجمع ایران افتخاری است.

ماده ده: عضویت در مجمع منوط به داشتن کارت عضویت است.

ماده یازده: هیئت رئیسه

اعضای هیئت رئیسه مجمع هفت نفر و هر کدام از شهرستان ها پنج نفر می باشد که در اولین جلسه هیئت نمایندگان برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

ماده دوازده

به منظور اداره امور اجرایی مجمع براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه، رئیس مجمع یک نفر را به عنوان دبیرکل به هیئت رئیسه پیشنهاد می نماید، که پس از تصویب هیئت رئیسه، زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید.

تبصره- تعویض دبیرکل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت رئیسه خواهد بود.

ماده سیزده: وظایف و اختیارات هیئت رئیسه

وظایف و اختیارات هیئت رئیسه مجمع عبارت است از:

الف: اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیئت نمایندگان

ب: بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های مجمع و گزارش آن به هیئت نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد

ج: انتخاب نمایندگان مجمع برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیت های آنها و هزینه های مربوطه

د: بررسی و تأیید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه که از طرف دبیرکل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیئت نمایندگان جهت تصویب

ماده چهارده: درآمدزایی

درآمد سالیانه مجمع از محل‌های زیر تأمین خواهد شد:

الف) حق عضویت سالانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیئت رئیسه به تصویب هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید.

ب) ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، تعیین سطح و مشاوره برای اعضاء مجمع

ماده پانزده

درآمد مجمع طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیئت رئیسه به تصویب ریاست می‌رسد به مصرف خواهد رسید.

ماده شانزده

از تاریخ تصویب این مجمع کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز پانزده مردادماه 1396 تصويب و در تاريخ دوازدهم بهمن ماه 1396 به تأييد شوراي نظارت رسيده است.


تمامی حقوق مادی و معنوی سایت برای مجمع مدیران و فعالین اقتصادی کشور محفوظ می باشد.